عکس ارسالی از @ailin151400

بر اهل کتاب و فرهنگ با وجود مطالعات زیادی که دارند، خیلی بد است که بخواهند از پلاستیک استفاده کنند.