عکس ارسالی از @mahdiis.g

جمع آوری داوطلبانه زباله بخصوص زباله های پلاستیکی از محیط پارک