عکس ارسالی از @homa_kohan

استفاده از کیف های پارچه ای برای جمع آوری کتاب و لوازم، بهترین گزینه است.