تفاوت آبرسان و مرطوب کننده

تفاوت آبرسان و مرطوب کننده

رساندن آب به پوست و مرطوب نگهداشتن آن دو وظیفه متفاوت کرم آبرسان و مرطوب کننده است.