گیاه جارو

رهایی از خشکسالی

گیاه جارو که در خانه‌های ایرانی، هنوز گاهی به عنوان وسیله غبارگیری به کار می‌رود.