از بین بردن خشکسالی

گل سوسن راهی برای رفع خشکسالی

سوسن از گیاهان در معرض انقراض ایران است که می‌تواند راهکاری برای مبارزه با مشکل کم آبی در ایران باشد