گل سوسن

خشکسالی در ایران

گل سوسن در کنار جارو، فضایی سبزی بدیع بدون نیاز به آبیاری را ایجاد خواهد کرد.