روز درختکاری

روز درختکاری روز نجات زمین

روز درختکاری را با نقاشی روز درختکاری فرهنگ کردن یا با شعر به تصویر کشیدن