کمپین_سهم_من_شون

کمپین سهم من شون

کمپین سهم من نیز در راستای ارتقاء سلامت جامعه و بهبود شرایط کودکان با همکاری چندین برند نام آشنا قصد دارد، که سهمی هر چند کوچک در آوردن لبخند به لب کودکان نیازمند، کودکان کار و محروم از تحصیل داشته باشد.