شرکت آریان کیمیا تک،  در روز صنعت و معدن تندیس را دریافت کرد