اعلام برندگان ۴۰ دستگاه دوچرخه از بین خریداران شون در هایپراستار