schon-no-thanks-campaign-for-environmental-protection

کمپین نه ممنون اگر چه تمام شده، اما شما هنوز هم می‌توانید با نه گفتن به کیسه‌های پلاستیکی از محیط زیست حفاظت کنید.