ریمل با برس ضخیم

استفاده از ریمل مناسب

روش صحیح ریمل زدن را بیاموزیم.