نحوه کانتور صورت

کانتور کردن صورت

برای کانتور کردن کافیست کمی سایه روشن روی صورت خود ایجاد کنید تا صورت شما برجستگی‌های خود را به خوبی نشان دهد و نواقص آن را مخفی نمایید.