جلوگیری از ریزش مو

ریزش مو

گاهی بر اساس عواملی چون نحوه نادرست مراقبت از مو، دچار ریزش مو می شویم.