با کیسه های پارچه ای به محیط زیستمان کمک کنیم

صرفه جویی در مصرف پلاستیک

صرفه جویی در مصرف پلاستیک

این مرد ۷۲ ساله آمریکایی ۳۴ سال است که از این کیسه برای خریدهایش استفاده می کند.

با این کار او زمین را از شر ۲۰۰۰۰ کیسه پلاستیکی نجات داده است.

صرفه جویی در مصرف پلاستیک

صرفه جویی در مصرف پلاستیک