کنترل دیابت با مصرف روغن هسته انگور چطور امکان پذیر است؟