چرا باید قبل از آرایش از کرم نرم کننده استفاده کنیم!